كد مطلب : 61229 تاریخ : 1397/12/04
 

عباس زارع:
آقای رییس، شما مجاز به مکاتبه بعدی نبودید!

داستان انتخاب شهردار کرج در جلسه هفتاد و یکم شورا نیز مطرح گردید؛ وزارت کشور پاسخ روشنی نسبت به وضعیت سریزدی ارائه نکرده و رییس شورا هم در جلسه علنی گفت که تا زمانی که وزارت کشور پاسخ نداده است، مجاز به کارهای دیگر نیستیم
تاریخ درج : 1397/04/13 13:52

©2010 www.KHABAR31.ir . All Rights Reserved