كد مطلب : 60523 تاریخ : 1397/11/03
 

مشاجره بر سر شهردار آینده

جلسه شورا 30 اردیبهشت 1397 به مشاجره بین مخالفین و موافقین کاندید شهرداری(مجید سریزدی) بدل شد. وحیدی، نایب رئیس شورا در غیاب رئیس به خوبی از عهده ی مدیریت جلسه برنیامد. طوری که حتی مرتکب تخلف هم شد.


تاریخ درج : 1397/02/30 13:43

©2010 www.KHABAR31.ir . All Rights Reserved