کد مطلب : 59551 / تاریخ ثبت : 1396/12/23 18:58

رسم قاشق زنی

قاشق‌زنی رسمی زنانه‌است؛ شب چهارشنبه سوری زنان چادری بر سر انداخته و گاه نقابی بر چهره می‌زدند تا ناشناس بمانند. آنگاه با قاشق بر کاسه یاقابلمه یا بر در خانه می‌کوبیدند و اهل خانه را از آمدن خویش آگاه می‌کردند. اهل خانه کاسه خالی را گرفته و مشتی آذوقه خشک در آن ریخته و بازمی‌گرداندند

قاشق‌زنی رسمی زنانه‌است؛ زنان چادری بر سر انداخته و گاه نقابی بر چهره می‌زدند تا ناشناس بمانند. آنگاه با قاشق بر کاسه یاقابلمه یا بر در خانه می‌کوبیدند و اهل خانه را از آمدن خویش آگاه می‌کردند. اهل خانه کاسه خالی را گرفته و مشتی آذوقه خشک  در آن ریخته و بازمی‌گرداندند. گاه به جای آذوقه پول نقد به قاشق زن پرداخت می‌شده‌است. مهمترین شرط در قاشق زدن ناشناس ماندن قاشق‌زن بوده‌است؛ لذا نه قاشق‌زن و نه صاحب منزل، در هنگام مواجهه سخن نمی‌گفته‌اند
سنت قاشق‌زنی به مرور زمان دچار تغییرات شده و گاه مردان جوان نیز چادری بر سر می‌افکنند و برای شیطنت و خوشمزگی به در خانه معشوق یا اقوام می‌زنند و بی سخن با یار رمز عشق را مبادله می‌کنند.
****
فیلم زیر را یکی از شهروندان ساکن مهرشهر فرستاده است.
 علی شهبازی
.چاپ مطلب
چهارشنبه سوری قاشق زنی
تعداد دفعات مشاهده شده : 1061
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید