کد مطلب : 52097 / تاریخ ثبت : 1395/11/12 10:18

بدرقه ققنوس ها با اشک های مردم شهر

فاجعه انقدر بزرگ و درد انقدر عمیق است که قلبی نیست اندوهگین و دردآلود نباشد ، چشمی نسیت که خیس نباشد و گلویی نسیت که بغض آلود نباشد، میسوزد میسوزد جگرها از این داغ، داغی به وسعت سرزمینم ایران ، هرگز فراموش نمی شود این فداکاری عزیزان این سرزمین ...

 
 
(تصاویر) مراسم تشییع شهدای آتش‌نشان
 
(تصاویر) مراسم تشییع شهدای آتش‌نشان
 
(تصاویر) مراسم تشییع شهدای آتش‌نشان
 
(تصاویر) مراسم تشییع شهدای آتش‌نشان
 
(تصاویر) مراسم تشییع شهدای آتش‌نشان
 
(تصاویر) مراسم تشییع شهدای آتش‌نشان
 
(تصاویر) مراسم تشییع شهدای آتش‌نشان
 
 
 
 
(تصاویر) مراسم تشییع شهدای آتش‌نشان
 
(تصاویر) مراسم تشییع شهدای آتش‌نشان
 
(تصاویر) مراسم تشییع شهدای آتش‌نشان
 
(تصاویر) مراسم تشییع شهدای آتش‌نشان
 
(تصاویر) مراسم تشییع شهدای آتش‌نشان
 
(تصاویر) مراسم تشییع شهدای آتش‌نشان
 
(تصاویر) مراسم تشییع شهدای آتش‌نشان
 
(تصاویر) مراسم تشییع شهدای آتش‌نشان
 
(تصاویر) مراسم تشییع شهدای آتش‌نشان
 
(تصاویر) مراسم تشییع شهدای آتش‌نشان
 
(تصاویر) مراسم تشییع شهدای آتش‌نشان
 
(تصاویر) مراسم تشییع شهدای آتش‌نشان
 

(تصاویر) مراسم تشییع شهدای آتش‌نشان
 
(تصاویر) مراسم تشییع شهدای آتش‌نشان
 
(تصاویر) مراسم تشییع شهدای آتش‌نشان
 
(تصاویر) مراسم تشییع شهدای آتش‌نشان

(تصاویر) مراسم تشییع شهدای آتش‌نشان
 
(تصاویر) تشییع باشکوه شهدای آتش‌نشان
 
(تصاویر) تشییع باشکوه شهدای آتش‌نشان
 
(تصاویر) تشییع باشکوه شهدای آتش‌نشان
 
(تصاویر) تشییع باشکوه شهدای آتش‌نشان
 
(تصاویر) تشییع باشکوه شهدای آتش‌نشان
 
(تصاویر) تشییع باشکوه شهدای آتش‌نشان
 
(تصاویر) تشییع باشکوه شهدای آتش‌نشان
 
(تصاویر) تشییع باشکوه شهدای آتش‌نشان
 
(تصاویر) تشییع باشکوه شهدای آتش‌نشان
 
(تصاویر) تشییع باشکوه شهدای آتش‌نشان
 
(تصاویر) تشییع باشکوه شهدای آتش‌نشان
 
(تصاویر) تشییع باشکوه شهدای آتش‌نشان
 
(تصاویر) تشییع باشکوه شهدای آتش‌نشان
 
(تصاویر) تشییع باشکوه شهدای آتش‌نشان
 
(تصاویر) تشییع باشکوه شهدای آتش‌نشان(تصاویر) مراسم خاکسپاری شهدای آتش‌نشان
 
(تصاویر) مراسم خاکسپاری شهدای آتش‌نشان
 
(تصاویر) مراسم خاکسپاری شهدای آتش‌نشان
 
(تصاویر) مراسم خاکسپاری شهدای آتش‌نشان
 
(تصاویر) مراسم خاکسپاری شهدای آتش‌نشان
 
(تصاویر) مراسم خاکسپاری شهدای آتش‌نشان
 
(تصاویر) مراسم خاکسپاری شهدای آتش‌نشان
 
(تصاویر) مراسم خاکسپاری شهدای آتش‌نشان
 
(تصاویر) مراسم خاکسپاری شهدای آتش‌نشان
 
(تصاویر) مراسم خاکسپاری شهدای آتش‌نشان
 
(تصاویر) مراسم خاکسپاری شهدای آتش‌نشان
 
(تصاویر) مراسم خاکسپاری شهدای آتش‌نشان
 
(تصاویر) مراسم خاکسپاری شهدای آتش‌نشان
 
(تصاویر) مراسم خاکسپاری شهدای آتش‌نشان
 
(تصاویر) مراسم خاکسپاری شهدای آتش‌نشان
 
(تصاویر) مراسم خاکسپاری شهدای آتش‌نشان
 
(تصاویر) مراسم خاکسپاری شهدای آتش‌نشان
 
(تصاویر) مراسم خاکسپاری شهدای آتش‌نشان
 
(تصاویر) مراسم خاکسپاری شهدای آتش‌نشان
 
(تصاویر) مراسم خاکسپاری شهدای آتش‌نشان
 
(تصاویر) مراسم خاکسپاری شهدای آتش‌نشان

 عکاس: مجید حق دوست، مهران ریاضی/ مهر، آرش میرسپاسی/ باشگاه خبرنگاران، علی شیربند/ میزان، محمدرضا علیمددی/ ایرنا، سمیرا شریعتمداری/ باشگاه خبرنگارانمراسم / محمد مهیمنی/ مهر، اسماعیلی - رودکی/ میزان

.چاپ مطلب
بدرقه ققنوس ها
تعداد دفعات مشاهده شده : 1124
نظر شما
عکس کد
Show another codeکد جدید